Transparent

Informació pública de l’associació sense ànim de lucre Ecoserveis, regulada segons la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, per donar compliment a la Llei de Transparència (19/2014) amb l’objectiu de d’establir els deures i les obligacions d’Ecoserveis per promoure la transparència, garantir l’accés a la informació pública, establir mesures de bon govern i per aconseguir un govern obert.

Per aquest motiu, des d’Ecoserveis volem difondre la informació pública d’una manera veraç i objectiva, garantir que aquesta es difongui d’una manera constant i actualitzada, organitzar la informació pública garantint un accés fàcil i comprensible, així com una consulta àgil i ràpida, per temes, perquè sigui fàcil i intuïtiva de localitzar, facilitar la consulta de la informació  i respectar el principi de publicitat universal (accessible a tothom).

Origen i història de l'entitat
Ecoserveis és una associació sense ànim de lucre fundada el 1992 a Barcelona per Xavier Traver, Joaquim Corominas i Pep Puig (professors a la Universitat Autònoma de Barcelona i socis fundadors de la cooperativa Ecotècnia) amb l’objectiu de desenvolupar projectes europeus d’educació en energia.

Amb el temps els objectius de l’entitat van anar centrant-se en el desenvolupament de serveis i projectes d’assessorament dins de l’àmbit de les energies renovables, l’ús eficient de l’energia i la pobresa energètica.

Actualment, dos dels seus fundadors, Pep Puig i Joaquim Corominas, continuen vinculats a través de la Junta Directiva exercint les funcions de secretari i vocal, respectivament.

Sòcies, treballadores i voluntàries
Ecoserveis és una associació sense ànim de lucre que desenvolupa projectes professionals en l’àmbit de les energies renovables, l’eficiència energètica i la pobresa energètica. Les persones que formen part de l’entitat hi mantenen una relació laboral -actualment té 13 treballadores i 2 col·laboradores- o formen part dels òrgans de govern de la mateixa -actualment té 6 sòcies-. Pot formar-hi part qualsevol persona física i jurídica que, de manera lliure i voluntària, demostri el seu interès en les finalitats de l’associació enviant una sol·—licitud per escrit a la Junta Directiva a través del correu electrònic info[at]ecoserveis.net, la qual prendrà la decisió en base als Estatus d’Ecoserveis sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’assemblea general més immediata. L’associació no disposa de base social ni de cap altre tipus de vincle no mencionat. El voluntariat lligat a l’entitat es vehicula a través del Fuel Poverty Group projecte que Ecoserveis desenvolupa conjuntament amb ABD i que podeu contactar a través del Formulari de contacte del FPG -actualment compta amb 68 voluntàries-.

Governing board: presidència, secretaria i vocalia d’Ecoserveis.

CEO: responsable de decisions estratègiques i polítiques de l’entitat, administració interna, aplicació d’estratègies per a la consecució d’objectius, tasca comercial.

Project manager: responsable de projectes, de la seva gestió i execució, desenvolupament de propostes de pressupostos i tasca comercial.

Communication manager: responsable de comunicació de l’entitat, tant de la comunicació corporativa com la que està associada a projectes, execució de projectes, desenvolupament de propostes de pressupostos i tasca comercial.

Energy advisor: execució de projectes, desenvolupament de continguts tècnics, realització de tallers i d’intervencions en llars d’usuaris vulnerables.

Administration and accounting: seguiment econòmic de l’entitat i dels projectes que desenvolupa, control de facturació i atenció al públic.

Estatuts
Els Estatuts d’Ecoserveis determinen que l’òrgan que regeix, administra i representa l’associació és la Junta Directiva qui té les facultats de:

a) Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General anual, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.

b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.

c) Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.

d) Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.

e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.

f) Presentar el balanç, l’estat de comptes de cada exercici i el pressupost de l’exercici següent a l’Assemblea General perquè els aprovi.

g) Contractar els empleats que l’associació pugui tenir.

h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.

i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.

Membres de la junta directiva

L’assemblea general de l’entitat es duu a terme una vegada a l’any durant els mes de juny, en horari laboral.

Setmanalment en horari laboral l’equip de treball duu a terme reunions de projectes on es pren acta. S’informa periòdicament a la Junta sobre les decisions preses que siguin rellevants per a l’entitat i sempre que es formula una proposta de projectes o hi ha qualsevol incidència en qualsevol dels projectes en curs.

Presidenta – Marta García i París (marta[at]ecoserveis.net)

No rep prestació econòmica per aquest càrrec.

Inici: 08/05/2018
A renovar: 01/09/2021
Marta García i ParísLlicenciada en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona i Màster en energies renovables i eficiència energètica i postgrau en estudis europeus per la Universitat de Barcelona.

Porta 10 anys treballant la pobresa energètica a través de la comunicació, la sensibilització, la incidència política, la intervenció directa, la formació i la recerca. Treballa com a consultora energètica a Ecoserveis i com a docent a la Universitat Oberta de Catalunya en cursos de medi ambient i energia.

És integrant del Grup de Consumidors Vulnerables de la Comissió Europea. Ha participat en diversos projectes internacionals de l’àmbit de la pobresa energètica i ha organitzat jornades per a tractar la temàtica a nivell nacional. És membre de la Taula contra la pobresa energètica i l’emergència habitacional de la Generalitat de Catalunya.

A nivell tècnic ha treballat com a experta per al European Economic and Social Committe i ha participat en informes tècnics de temàtica energètica.

A nivell pedagògic ha organitzat i executat tallers per a nens, joves i adults sobre canvi climàtic, energia i medi ambient i ha participat en la redacció de material d’educació energètica (exposicions, guies i cursos).

Secretari – Josep Puig i Boix (pep[at]ecoserveis.net)

No rep prestació econòmica per aquest càrrec.

Inici: 08/05/2018
A renovar: 01/09/2021
Pep Puig i BoixDoctor Enginyer industrial per la UPC. Ha estat professor a la Universitat Autònoma de Barcelona des de 1979 (cursos de Recursos energètics i d’Energia i societat). Cofundador d’Ecotècnia empresa cooperativa que dissenya i construeix equips i instal·lacions eòliques, equip que va rebre el premi Poul la Cour del 2001 de la EWEA.

Autor de diversos llibres, ponències i articles sobre energia, tecnologia i medi ambient.

Va ser Regidor de Ciutat Sostenible a l’Ajuntament de Barcelona (1995-1999) on va liderar el procés par a l’adopció de l’Ordenança Solar, treball que va ser guardonat amb el Premi Solar Europeu 2001.

President de la xarxa europea “Energie-Cités” (1997-2000). Impulsor de l’agència local d’energia “BarnaGEL – Barcelona Grup d’Energia Local”, que va néixer sota el paraigües del programa SAVE de la Comissió Europea. Membre del Grup de Científics i Tècnics per un Futur No Nuclear, que organitza anualment, des de 1987, les Conferències Catalanes per un Futur Sense Nuclears i Energèticament Sostenible.

Cofundador i president de la secció espanyola d’EUROSOLAR i vicepresident d’EUROSOLAR – Associació Europea per  les Energies Renovables. És membre d’Els Verds – Alternativa Verda. Actua de portaveu de l’Entesa Catalana per una Energia Neta i Renovable.


Vocal – Joaquim Corominas i Viñas (joaquim.corominas[at]enginyers.net)

No rep prestació econòmica per aquest càrrec.

Inici: 08/05/2018
A renovar: 01/09/2021
Joaquim Corominas i ViñasDoctor Enginyer per la UPC, MS Electrical Engineering per la Universitat de California, Berkeley. És un dels fundadors d’Ecotècnia, empresa cooperativa que dissenya i construeix equips i instal·lacions eòliques, equip que va rebre el premi Poul la Cour del 2001 de la EWEA.

Coautor de La Ruta de la Energía. Ha coordinat i treballat en diversos projectes de la Unió Europea sobre energia.
Ha participat com expert a l’àrea d’energia de “Ciudades para un futuro más sostenible: Primer catálogo español de buenas prácticas” del MOPTMA. És membre del Working Group on the Modalities of European Co-operation in the Fields of Education and Training in RES de la UNESCO.

Ha estat professor des de 1977 de diverses assignatures (Energia i Societat, Energia i Territori, Energia i Tecnologia Alternativa, Informàtica, Matemàtiques, Control Automàtic) a la UPC i a la UAB.

Ha participat en el Pla de millora energètica de Barcelona. Ha assessorat al DMAiH de Catalunya i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona en temes d’energia. Ha organitzat i participat en diverses jornades sobre energia (renovables, eficiència, política …).

 

Ecoserveis forma part de

El club del pacte d’alcaldes de Catalunya : com a socis impulsem sinergies entre el sector públic i privat en el camp de l’energia i el canvi climàtic.

Eurosolar : estem adherits amb la finalitat de treballar per a l’eliminació de l’energia nuclear i els combustibles fòssils.

Inforse : formem part de la xarxa global d’organitzacions no governamentals independents que treballen per a solucions d’energia sostenible per a reduir la pobresa i protegir el medi ambient.

CoEnerCat : donem suport al congrés català que busca connectar els agents del sector energètic per treballar plegats per a un model més sostenible.

Xarxa per la sobirania energètica : som membres de la xarxa d’entitats que treballa per a un futur energètic basat en la democràcia i el control social dels mitjans de producció, la sostenibilitat i el decreixement econòmic, la descentralització i l’arrelament al territori.

Obrador del tercer sector ambiental de Catalunya : participem com a secretaria amb l’objectiu de treballar per a la promoció de l’associacionisme ambiental, la consolidació de les entitats ambientals i el reconeixement de la seva tasca.

Plataforma por un nuevo modelo energético : hi estem adherits per promoure un model energètic més just socialment i sostenible ambientalment, basat en les renovables, l’estalvi, l’eficiència i la sobirania energètica.

Barcelona + Sostenible : vam signar el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat de Barcelona 2012-2022 per promoure una Barcelona més equitativa, pròspera i autosuficient.

Xarxa de voluntariat ambiental de Catalunya : vam fer-nos socis de la xarxa per afavorir el treball conjunt de les organitzacions ambientals que desenvolupen projectes de voluntariat ambiental.

Xarxa d’economia solidària de Catalunya : som membres de la xarxa perquè creiem en models empresarials amb pràctiques democràtiques, equitatives i sostenibles i fomentem la intercooperació entre les experiències que difonen una forma alternativa d’entendre l’economia basada en l’individu i el suport mutu.

Grup d’interès de la CNMC: Formem part del registre de grups d’interès de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia per defensar el drets dels usuaris d’energia i buscar sinèrgies per una cultura energètica més eficient, transparent i renovable.

EKOenergy: som membres de la xarxa europea d’ONG que promou el desenvolupament del sector de l’electricitat renovable i la informació clara als consumidors a través d’una etiqueta energètica que garanteix l’origen de l’energia i la protecció dels ecosistemes naturals.

Balanç social
Control financer
Ecoserveis utilitza OpenERP (formalment Odoo), un complet sistema de gestió empresarial (ERP) de codi obert i sense cost de llicències que cobreix les necessitats de les àrees de: comptabilitat i finances, vendes, compres, projectes, CRM i control de proveïdors i clients.

Ecoserveis utilitza el model de Timesheet europeu per al càlcul d’hores de dedicació de cada projecte i la plantilla de Staff cost europea per al seguiment intern de costos. Així mateix, GTLconsultors és la gestoria encarregada de donar suport en les àrees de comptabilitat i finances de l’entitat.

Subvencions, contractes i convenis
Data d'iniciData de finalitzacióNom del projecteObjecteAmb qui?Convocatòria/Contracte/ConveniImport conceditModificacions/Pròrrogues
01/01/201731/12/2017Fuel Poverty GroupXarxa de voluntariat en pobresa energèticaDiputació de BarcelonaSubvenció2.261,62€
25/03/201725/7/2017Curs de formació Formacióocupacional en energiaAjuntament de Parets del VallèsContracte 4.850,00€
04/04/201720/9/2017COMPOSE"servei d’anàlisi del potencial d'energies renovables de Palou i estudi
d'integració de diferents iniciatives i aproximacions per explotar-lo i
desenvolupar models de negoci en la zona, en el marc del projecte
COMPOSE del programa MED de la UE."
Ajuntament de Granollers Contracte16.605,00€
01/05/201731/5/2020ASSISTHarmonització del perfil professional d'assessor energètic domèstic Unió EuropeaHorizon 2020135.190,00€
06/02/201731/12/2017Formació/Suport tècnic en pobresa energètica .Formació i suport tècnic a professionals.Ajuntament de BarcelonaContracte16.997,00€
01/07/2017 - Estudi potencial renovable a Palou Estudi del potencial renovable de la zona suburbana de Palou (Granollers) dins del projecte COMPOSE Ajuntament de Granollers Contracte 17.300,00€
01/11/201731/01/2018 Diagnosi de la pobresa energètica a la Província de Girona Diagnosi participativa de la situació de pobresa energètica a la demarcació, així com identificació de propostes de millora de la resposta a nivell provincial Diputació de Girona Contracte 17.520,00€
01/12/201731/03/2017 Consultoria projecte HEPS Consultoria tècnica i disseny de proposta sobre pobresa energètica a la convocatòria Interreg MED Diputació de Barcelona Contracte 6.617,93€
01/10/201609/09/2017 Taula de coordinació necessitats bàsiques d'Igualada Crear i coordinar el desenvolupament d'una taula de coordinació de necessitats bàsiques sobre pobresa energètica al municipi d'Igualada, integrant els diferents agents rellevants del territori Diputació de Barcelona Contracte 9.975,00€
01/07/201731/12/2017 Projecte d'auditories energètiques al Gironès Programa de pal·liació de la pobresa energètica al Gironès, a través d'assessorament tècnic i internvencions energètiques a persones usuàries dels serveis socials del consell comarcal del Gironès Consorci de Benestar del Gironès Contracte 9.278,00€
29/06/201631/10/2017 App rehabilitació energètica d'edificis Desenvolupament d'una aplicació de mobil per a fomentar la rehabilitació energètica d'edificis Consorci Metropolità de l'Habitatge Contracte 17.763,00€
01/11/201628/02/2017 Programa d'inserció laboral agents energètics Coordinació de persones aturades de llarga durada per a ser agents energètics en la realització de les seves pràctiques en llars vulenrables derivades de serveis socials Ajuntament de Figueres Contracte 9.000,00€
01/09/201631/10/2016Formació al pla d'inserció de FigueresDisseny i realització de la formació a futurs agents energètics a FigueresAjuntament de Figueres Contracte 4.055,00€
05/10/201605/10/2017Ajuda mútua contra la pobresa energètica Prevenir la pobresa energètica i combatre l'exclusió residencial aprofitant les xarxes de microfinances i els grups de suport mutu del territori.Obra Social "La Caixa" Convocatòria Lluita contra la pobresa i l'exclusió social 57.900,00€
01/01/201731/6/2017Programa de pal·liació de la pobresa energètica a comarques gironines Programa d'atenció i pal·lació de la pobresa energètica a comarques gironines
13/05/201630/12/2016 Carrega't d'energia Preparació i dinamització de tallers, activitat comercial, aportació als fils de discussió, generació de recursos participatius. Contracte 21.707,40€
01/04/201631/03/2019 Premium Light Pro Donar suport a les autoritats públiques en el desenvolupament de polítiques eficaces per facilitar l'aplicació de sistemes d'il·luminació LED de nova generació en el sector serveis. Unió Europea Horizon 2020 156.312,50€
01/02/201631/01/2019 Enerinvest Millorar la capacitat de finançament i l'atractiu de les inversions en projectes d'energia sostenible. Unió Europea Horizon 2020 215.250,00€
01/06/20161/6/2017 Meteo-Renovables: la meteorologia de les energies renovables Divulgar el potencial de l'energia solar fotovoltaica, l'energia solar tèrmica i la producció eòlica en mitjans de comunicació generalistes a través de dades meteorològiques reals. Diputació de Barcelona Subvenció2.500,00€
01/01/201631/12/2016 Meteo-Renovables: la meteorologia de les energies renovables Divulgar el potencial de l'energia solar fotovoltaica, l'energia solar tèrmica i la producció eòlica en mitjans de comunicació generalistes a través de dades meteorològiques reals. Ajuntament de Barcelona Projectes, activitats i serveis de districte de ciutat2.000,00€
01/10/201530/09/2019 TESSe2b Desenvolupar una solució integral per a edificis d’ús residencial a través de l’emmagatzematge d’energia solar tèrmica i d’energia geotèrmica. Unió Europea Horizon 2020 296.325,00€
27/07/201530/12/2015 Campanya d'autosuficiència energètica Suport en la dinamització de la plataforma de gestió energètica "Carrega't d'energia", activitat comercial, tallers i assistència de dubtes Ajuntament de Barcelona Contracte21.767,90€
07/11/201607/11/2016 Formació a serveis socials Formació a treballadors social per a la luita contra la pobresa energètica. Ajuntament de Figueres Contracte 450,00€
14/07/201530/04/2016 DIBA participació Estudi sobre els serveis de pobresa energètica de la demarcació de Barcelona Diputació de Barcelona Contracte 9.607,40€
16/06/201522/09/2015 Eines per combatre la pobresa energètica des de l'administració local Jornada de formació sobre experiències per fer front a la pobresa energèticaDiputació de Barcelona Contracte 500,00€
01/04/201531/07/2018 Smart-up Fomentar l'ús actiu dels mesuradors intel·ligents en llars d'usuaris vulnerables. Unió Europea Horizon 2020 130.313,00€ Prorrogat al 31/07/18
20/03/201522/12/2015 Cornellà intervencions Avaluació i intervenció energètica a 15 llars en situació de vulnerabilitat de Cornellà del Llobregat Diputació de Barcelona Contracte 8.364,73€
26/01/201531/07/2015 IMSS Formació i assessorament sobre pobresa energètica a professionals dels centres de serveis socials Ajuntament de Barcelona Contracte 20.923,32€
01/01/201531/12/2015 Meteo-Renovables Divulgar el potencial de l'energia solar fotovoltaica, l'energia solar tèrmica i la producció eòlica en mitjans de comunicació generalistes a través de dades meteorològiques reals. Ajuntament de Barcelona Projectes, activitats i serveis de districte de ciutat 1.500,00€
01/12/201431/05/2016 Aprenem Acompanyar en l’ús eficient de l’energia a gestors i a inquilins d’habitatge social. GECT Pyrennées Mediterranée Desenvolupament sostenible Euroregió 8.527,24€
30/10/201430/10/2015 Fuel Poverty Group Xarxa de persones i entitats implicades en combatre la pobresa energètica. Obra Social "La Caixa" Lluita contra la pobresa i l'exclusió social 24.830,00 €
26/02/201425/08/2016 European Enterprises Climate Cup Impulsar una competició pequè organitzacions de menys de 250 treballadors facin millores d’eficiència energètica en els seus espais d’oficina. Unió Europea Intelligent Energy Europe 77.872,05€
01/04/201331/01/2016 Efficiency 2.1 Donar suport als consumidors europeus, proporcionant-los fonts d'informació fàcils de manejar i accessibles des de dispositius mòbils per a que seleccionin productes d'alta eficiència energètica. Unió Europea Intelligent Energy Europe 59.164,20€
01/12/201301/12/2014 GeopimedCompartir i transmetre l'experiència i coneixements en geotèrmia de baixa temperatura. GECT Pyrennées Mediterranée Desenvolupament sostenible Euroregió 36.092,87€
01/03/201331/05/2015 EnergizAIR2 Divulgar el potencial de l'energia solar fotovoltaica, l'energia solar tèrmica i la producció eòlica en mitjans de comunicació generalistes a través de dades meteorològiques reals. Unió Europea Intelligent Energy Europe 60.571,04€
01/03/201331/12/2013 Premium Light a totes les llars Motivar els consumidors a comprar i utilitzar il·luminació d’alta qualitat donant-los informació i eines per poder triar fàcilment bons productes. Ajuntament de Barcelona Projectes, activitats i serveis de districte de ciutat 1.500,00€
01/05/201231/10/2014 Premium Light Motivar els consumidors a comprar i utilitzar il·luminació d’alta qualitat donant-los informació i eines per poder triar fàcilment bons productes. Unió Europea Intelligent Energy Europe 92.500,00€
20/10/201020/10/2013 Changing with the climate Xarxa educativa, finançada pel Programa Comenius, que uneix escoles i instituts d’Europa per millorar l’ensenyament i l’aprenentatge sobre el canvi climàtic. Unió Europea Comenius72.250,50€
03/05/201002/08/2012 European Citizens Climate Cup Competició entre ciutadans europeus per a l'estalvi en l'ús energètic de la llar. Unió Europea Intelligent Energy Europe 111.253,08€
01/05/200931/10/2011 Energy Ambassadors Formació a treballadors social per a la luita contra la pobresa energètica. Unió Europea Intelligent Energy Europe 83.075,00€
01/04/200931/12/2013 Groundmed Demostrar i impulsar l'energia geotèrmica per a la calefacció i refrigeració al sud d'Europa.Unió Europea FP7 186.048,00€
01/12/200630/11/2009 European fuel Poverty and Energy Efficiency Identificar les estratègies de combat de la pobresa energètica en les polítiques nacionals i europees d'energia. Unió Europea Intelligent Energy Europe 146.241,00€
25/07/201615/09/2016 Formació POM 2016 Servei de formació en gestió dels subministres i el confort a la llar per a la prevenció de la pobresa energètica Ajuntament de Viladecans Contracte 5500€
01/02/201631/03/2016PAPE La MarinaPunt d'Atenció a la Pobresa Energètica La MarinaAjuntament de BarcelonaContracte11885,08