Transparència

Informació pública de l’associació sense ànim de lucre Ecoserveis, regulada segons la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, per donar compliment a la Llei de Transparència (19/2014) amb l’objectiu de d’establir els deures i les obligacions d’Ecoserveis per promoure la transparència, garantir l’accés a la informació pública, establir mesures de bon govern i per aconseguir un govern obert.

Les persones que formen part de l’entitat hi mantenen una relació laboral (actualment té 13 treballadores i 2 col·laboradores) o integren els seus òrgans de govern -actualment té 6 sòcies-.

Pot formar-hi part qualsevol persona física i jurídica que, de manera lliure i voluntària, demostri el seu interès en les finalitats de l’associació enviant una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva a través del correu electrònic info@ecoserveis.net, la qual prendrà la decisió segons Estatus d’Ecoserveis sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’assemblea general més immediata.

L’associació no disposa de base social ni de cap altre tipus de vincle no mencionat. El voluntariat lligat a l’entitat es vehicula a través d’Energia Justa-Fuel Poverty Group, projecte que Ecoserveis desenvolupa conjuntament amb ABD i que podeu contactar a través del formulari de contacte -actualment (febrer 2020) compta amb 25 persones voluntàries-.

 • CEO
 • Consultoria energètica
 • Responsable de comunicació
 • Resposable d’administració

Junta directiva: Presidència, secretaria i vocalia d’Ecoserveis.

CEO: Responsable de decisions estratègiques i polítiques de l’entitat, administració interna, aplicació d’estratègies per a la consecució d’objectius, tasques comercials i de consultoria energètica.

Consultoria energètica: Execució i gestió de projectes, desenvolupament de continguts tècnics, de propostes de pressupostos i tasques comercials.

Àrea de comunicació: Coordinació de la comunicació interna, externa i pública de l’entitat. Abarca la comunicació corporativa i aquella associada a projectes. Execució de projectes, desenvolupament de propostes de pressupostos i tasques comercials.

Àrea d’administració: Seguiment econòmic de l’entitat i dels projectes que desenvolupa, control de facturació i atenció al públic.

Els Estatuts d’Ecoserveis determinen que l’òrgan que regeix, administra i representa l’associació és la Junta Directiva qui té les facultats de:

 1. Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General anual, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
 2. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
 3. Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.
 4. Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.
 5. Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
 6. Presentar el balanç, l’estat de comptes de cada exercici i el pressupost de l’exercici següent a l’Assemblea General perquè els aprovi.
 7. Contractar els empleats que l’associació pugui tenir.
 8. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
 9. Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.

Consulta els estatuts

L’assemblea general de l’entitat es duu a terme una vegada a l’any durant els mes de juny, en horari laboral.

Setmanalment en horari laboral l’equip de treball duu a terme reunions de projectes on es pren acta. S’informa periòdicament a la Junta sobre les decisions preses que siguin rellevants per a l’entitat i sempre que es formula una proposta de projectes o hi ha qualsevol incidència en qualsevol dels projectes en curs.

Presidenta – Marta García i París (marta@ecoserveis.net)

No rep prestació econòmica per aquest càrrec.

Inici: 08/05/2018
A renovar: 01/09/2021

Marta García i París. Llicenciada en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona i Màster en energies renovables i eficiència energètica i postgrau en estudis europeus per la Universitat de Barcelona.

Porta 10 anys treballant la pobresa energètica a través de la comunicació, la sensibilització, la incidència política, la intervenció directa, la formació i la recerca. Treballa com a consultora energètica a Ecoserveis i com a docent a la Universitat Oberta de Catalunya en cursos de medi ambient i energia.

És integrant del Grup de Consumidors Vulnerables de la Comissió Europea. Ha participat en diversos projectes internacionals de l’àmbit de la pobresa energètica i ha organitzat jornades per a tractar la temàtica a nivell nacional. És membre de la Taula contra la pobresa energètica i l’emergència habitacional de la Generalitat de Catalunya.

A nivell tècnic ha treballat com a experta per al European Economic and Social Committe i ha participat en informes tècnics de temàtica energètica.

A nivell pedagògic ha organitzat i executat tallers per a nens, joves i adults sobre canvi climàtic, energia i medi ambient i ha participat en la redacció de material d’educació energètica (exposicions, guies i cursos).

Secretari – Pep Puig i Boix (pep@ecoserveis.net)

No rep prestació econòmica per aquest càrrec.

Inici: 08/05/2018
A renovar: 01/09/2021

Pep Puig i Boix Doctor Enginyer industrial per la UPC. Ha estat professor a la Universitat Autònoma de Barcelona des de 1979 (cursos de Recursos energètics i d’Energia i societat). Cofundador d’Ecotècnia empresa cooperativa que dissenya i construeix equips i instal·lacions eòliques, equip que va rebre el premi Poul la Cour del 2001 de la EWEA.

Autor de diversos llibres, ponències i articles sobre energia, tecnologia i medi ambient.

Va ser Regidor de Ciutat Sostenible a l’Ajuntament de Barcelona (1995-1999) on va liderar el procés par a l’adopció de l’Ordenança Solar, treball que va ser guardonat amb el Premi Solar Europeu 2001.

President de la xarxa europea “Energie-Cités” (1997-2000). Impulsor de l’agència local d’energia “BarnaGEL – Barcelona Grup d’Energia Local”, que va néixer sota el paraigües del programa SAVE de la Comissió Europea. Membre del Grup de Científics i Tècnics per un Futur No Nuclear, que organitza anualment, des de 1987, les Conferències Catalanes per un Futur Sense Nuclears i Energèticament Sostenible.

Cofundador i president de la secció espanyola d’EUROSOLAR i vicepresident d’EUROSOLAR – Associació Europea per les Energies Renovables. És membre d’Els Verds – Alternativa Verda. Actua de portaveu de l’Entesa Catalana per una Energia Neta i Renovable.

Vocal – Joaquim Corominas i Viñas (joaquim.corominas@enginyers.net)

No rep prestació econòmica per aquest càrrec.

Inici: 08/05/2018
A renovar: 01/09/2021

Joaquim Corominas i ViñasDoctor Enginyer per la UPC, MS Electrical Engineering per la Universitat de California, Berkeley. És un dels fundadors d’Ecotècnia, empresa cooperativa que dissenya i construeix equips i instal·lacions eòliques, equip que va rebre el premi Poul la Cour del 2001 de la EWEA.

Coautor de La Ruta de la Energía. Ha coordinat i treballat en diversos projectes de la Unió Europea sobre energia.

Ha participat com expert a l’àrea d’energia de “Ciudades para un futuro más sostenible: Primer catálogo español de buenas prácticas” del MOPTMA. És membre del Working Group on the Modalities of European Co-operation in the Fields of Education and Training in RES de la UNESCO.

Ha estat professor des de 1977 de diverses assignatures (Energia i Societat, Energia i Territori, Energia i Tecnologia Alternativa, Informàtica, Matemàtiques, Control Automàtic) a la UPC i a la UAB.

Ha participat en el Pla de millora energètica de Barcelona. Ha assessorat al DMAiH de Catalunya i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona en temes d’energia.

Ha organitzat i participat en diverses jornades sobre energia (renovables, eficiència, política …).

Ecoserveis utilitza OpenERP (formalment Odoo), un complet sistema de gestió empresarial (ERP) de codi obert i sense cost de llicències que cobreix les necessitats de les àrees de: comptabilitat i finances, vendes, compres, projectes, CRM i control de proveïdors i clients.

Ecoserveis utilitza el model de Timesheet europeu per al càlcul d’hores de dedicació de cada projecte i la plantilla de Staff cost europea per al seguiment intern de costos. Així mateix, GTLconsultors és la gestoria encarregada de donar suport en les àrees de comptabilitat i finances de l’entitat.

Energia Cooperativa per a la Cultura Energètica “ECCE Ecoserveis”

Data d'inici: 01/10/2019

Data de finalitzacio: 01/09/2020

Procés d’elaboració cooperativa del pla estratègic de l’entitat.

Amb qui?: Ajuntament de Barcelona

Convocatòria/Contracte/Conveni: Subvencions per a la Promoció i el Reforç de l’Economia Social i Solidària 2019

Import concedit?: 4.320,00€

Subvenció de Garantia Juvenil 2019-2020

Data d'inici: 01/10/2019

Data de finalitzacio: 01/05/2020

Subvenció de Garantia Juvenil 2019-2020.

Amb qui?: Generalitat de Catalunya

Convocatòria/Contracte/Conveni: Subvenció

Import concedit?: 22.000,00€

Atenció a la pobresa energètica als municipis del gironès

Data d'inici: 01/09/2019

Data de finalitzacio: 01/05/2020

Suport per a intervencions de baix cost en llars vulnerables.

Amb qui?: Consorci de Benestar Social del Gironès

Convocatòria/Contracte/Conveni: Contracte licitació

Import concedit?: 12.370,40€

Curs de pobresa energètica per a professionals de Serveis Socials

Data d'inici: 01/09/2019

Data de finalitzacio: 31/12/2019

Curs de Pobresa energètica per a professionals de Serveis Socials.

Amb qui?: Diputació de Barcelona

Convocatòria/Contracte/Conveni: Contracte

Import concedit?: 1.652,00€

EEMS4SME

Data d'inici: 01/09/2019

Data de finalitzacio: 31/10/2022

Es desenvoluparà una plataforma online per a que PIMEs puguin formar un dels seus treballadors com a gestor energètic de l’empresa i fer un seguiment per optimitzar l’ús de l’energia i la seva gestió.

Amb qui?: Comissió Europea

Convocatòria/Contracte/Conveni: Erasmus+

Import concedit?: 53.802,00€

Impuls de Comunitats Energètiques

Data d'inici: 01/09/2019

Data de finalitzacio: 30/06/2020

Projecte guanyador del Germinador Social. Es desenvolupa amb l’Ajuntament de Sabadell, per elaborar materials que serveixin per fer més fàcil l’aparició de noves comunitats energètiques.

Amb qui?: Som Energia i Coop57

Convocatòria/Contracte/Conveni: Premi / Subvenció

Import concedit?: 5.000,00€

Serveis pobresa energètica a Vic

Data d'inici: 01/09/2019

Data de finalitzacio: 31/12/2019

Punts informatius i tallers a Vic (usuaris que es van apuntar a uns ajuts).

Amb qui?: Ajuntament de Vic

Convocatòria/Contracte/Conveni: Contracte

Import concedit?: 4.945,80€

Tallers Ciutadania Acció Cívica Generalitat

Data d'inici: 01/09/2019

Data de finalitzacio: 31/12/2019

8 Tallers de Factures arreu de Catalunya.

Amb qui?: Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Convocatòria/Contracte/Conveni: Contracte

Import concedit?: 2.584,14€

Servei pobresa energètica a l’Ajuntament de Girona

Data d'inici: 20/05/2019

Data de finalitzacio: 31/12/2019

Formació i assessorament en energia i drets energètics per dotar de recursos la nova oficina d’atenció energètica de l’ajuntament de Girona.

Amb qui?: Ajuntament de Girona

Convocatòria/Contracte/Conveni: Contracte

Import concedit?: 2.442,60€

EYES: Engageing Youth in Sustainable Energy Planning

Data d'inici: 26/02/2019

Data de finalitzacio: 26/02/2021

Participació juvenil en la planificació climàtica municipal.

Amb qui?: Comissió Europea

Convocatòria/Contracte/Conveni: Erasmus+

Import concedit?: 59.487,00€

Energia Justa: Xarxa de voluntariat per la pobresa energètica

Data d'inici: 01/01/2019

Data de finalitzacio: 31/12/2019

Xarxa de voluntariat per la pobresa energètica.

Amb qui?: Diputació de Barcelona

Convocatòria/Contracte/Conveni: Subvenció

Import concedit?: 3.764,00€

Reforma Passiva, Consciència Activa

Data d'inici: 05/04/2018

Data de finalitzacio: 31/12/2019

Ecoserveis, Hàbitat3 i GBCe realitzen una eina per a gestors de pisos que permeti fer una auditoria energètica i detectar les febleses i possibles millores a fer en pisos de protecció oficial, on hi resideixen famílies vulnerables.
Ecoserveis ha realitzat 25 intervencions energètiques on es tracten hàbits de consum, s’instal·la material de baix cost i es fa un acompanyament en la optimització tarifària dels contractes de subministrament dels habitatges.

Amb qui?: Ajuntament de Barcelona

Convocatòria/Contracte/Conveni: Convocatòria

Import concedit?: 7.636,30€

PlayGreen

Data d'inici: 01/01/2018

Data de finalitzacio: 01/01/2021

Voluntariat per ambientalitzar esdeveniments esportius.

Amb qui?: Comissió Europea

Convocatòria/Contracte/Conveni: Erasmus+

Import concedit?: 53.739,00€

Networking and Action to Tackle Vulnerability Together (ASSIST). Grant Agreement number: 754051 —

Data d'inici: 01/05/2017

Data de finalitzacio: 31/05/2020

Harmonització del perfil professional assessor energètic domèstic.

Amb qui?: Programa H2020. Comissió Europea

Convocatòria/Contracte/Conveni: H2020 Subvenció

Import concedit?: 135.190,00€

Fuel Poverty Group

Data d'inici: 30/10/2014

Data de finalitzacio: 30/10/2015

Xarxa de persones i entitats implicades en combatre la pobresa energètica.

Amb qui?: Obra Social "La Caixa"

Convocatòria/Contracte/Conveni: Lluita contra la pobresa i l'exclusió social

Import concedit?: 24.830,00€

Jornada sobre ordenances municipals per a la transició energètica

Data d'inici: 01/11/2019

Data de finalitzacio: 04/12/2019

Disseny i organització de la jornada.

Amb qui?: Agencia de Desenvolupament del Ripollès

Convocatòria/Contracte/Conveni: Contracte

Import concedit?: 1.166,00€

Assessorament i diagnosi de la pobresa energètica al municipi de Gavà

Data d'inici: 01/06/2019

Data de finalitzacio: 01/09/2019

Assessorament i diagnosi de la pobresa energètica al municipi de Gavà.

Amb qui?: Diputació de Barcelona

Convocatòria/Contracte/Conveni: Contracte

Import concedit?: 1.200,00€

Suport organització Jornada: Sistemes Digitals i energia

Data d'inici: 01/05/2019

Data de finalitzacio: 15/06/2019

Organització Jornada: Sistemes Digitals i energia.

Amb qui?: Ajuntament de Sabadell

Convocatòria/Contracte/Conveni: Contracte

Import concedit?: 800,00€

Relatoria Cicle de Reflexió: Tu tens l’energia

Data d'inici: 17/01/2019

Data de finalitzacio: 30/06/2019

Relatoria cicle de debats.

Amb qui?: Institut Català d'Energia

Convocatòria/Contracte/Conveni: Contracte

Import concedit?: 1.412,00€

Assessorament municipis CC Baix Llobregat

Data d'inici: 03/01/2019

Data de finalitzacio: 01/05/2019

Assessorament municipis CC Baix Llobregat.

Amb qui?: Àrea Metropolitana de Barcelona

Convocatòria/Contracte/Conveni: Contracte

Import concedit?: 886,90€

Actualització explicació bo social

Data d'inici: 01/11/2018

Data de finalitzacio: 31/12/2018

Actualització explicació bo social.

Amb qui?: Diputació de Barcelona

Convocatòria/Contracte/Conveni: Contracte

Import concedit?: 625,00€

Moderació i coordinació conferència Aliança pel Clima

Data d'inici: 15/10/2018

Data de finalitzacio: 15/10/2018

Moderació i coordinació conferència Aliança pel Clima.

Amb qui?: Diputació de Barcelona

Convocatòria/Contracte/Conveni: Contracte

Import concedit?: 1.643,06€

Servei de mediació entre particulars i empreses de subministraments bàsics

Data d'inici: 03/10/2018

Data de finalitzacio: 03/01/2019

– Informació i orientació de persones davant de la pobresa energètica.
– Mediació amb les companyies de subministraments bàsics: aigua, llum i gas.
– Acompanyament en els tràmits davant les companyies de subministraments bàsics.
– Coordinació i treball en xarxa amb els agents i departaments implicats: habitatge,
consum, serveis socials i altres.
– Gestió i suport del bo social.

Amb qui?: Ajuntament de Vic

Convocatòria/Contracte/Conveni: Contracte

Import concedit?: 11.500,00€

Subvenció de Garantia Juvenil 2018-2019

Data d'inici: 01/10/2018

Data de finalitzacio: 01/05/2019

Subvenció de Garantia Juvenil 2018-2019.

Amb qui?: Generalitat de Catalunya

Convocatòria/Contracte/Conveni: Subvenció

Import concedit?: 22.000,00€

Suport en l’organització del cicle de reflexió “La teva energia” al Palau Macaya

Data d'inici: 01/10/2018

Data de finalitzacio: 31/01/2019

Coordinació i organització cicle debats.

Amb qui?: Institut Català d'Energia

Convocatòria/Contracte/Conveni: Contracte

Import concedit?: 2.470,00€

Subvenció web

Data d'inici: 09/01/2018

Data de finalitzacio: 15/07/2019

Crear una web dinàmica per l’entitat.

Amb qui?: Ajuntament de Barcelona

Convocatòria/Contracte/Conveni: Subvencions per a la Promoció i el Reforç de l’Economia Social i Solidària 2018

Import concedit?: 4.780,00€

Pojecte pilot: tasteig oficina d’atenció energètica als barris de Santa Eugènia i Can Gibert

Data d'inici: 08/01/2018

Data de finalitzacio: 08/05/2018

Oferir un servei pilot d’oficina d’atenció energètica durant sis mesos mesos a la ciutat de Girona, concretament als barris de Santa Eugènia i Can Gibert que informi i assessori els consumidors domèstics d’energia de qüestions relacionades amb l’ús de l’electricitat, el gas i l’aigua.

Amb qui?: Ajuntament de Girona

Convocatòria/Contracte/Conveni: Contracte

Import concedit?: 16.400,00€

Carrega’t d’energia 2018

Data d'inici: 01/01/2018

Data de finalitzacio: 31/12/2018

Preparació i dinamització de tallers, activitat comercial, aportació als fils de discussió, generació de recursos participatius.

Amb qui?: Ajuntament de Barcelona

Convocatòria/Contracte/Conveni: Contracte

Import concedit?: 217.558,00€

FES 2018: L’energia que ens mou

Data d'inici: 01/01/2018

Data de finalitzacio: 31/12/2018

Organització del Fòrum Energia Sostenible 2018 i publicació.

Amb qui?: Diputació de Barcelona

Convocatòria/Contracte/Conveni: Subvenció

Import concedit?: 3.000,00€

Fuel Poverty Group: xarxa per l’eradicació de la pobresa energètica

Data d'inici: 01/01/2018

Data de finalitzacio: 31/12/2018

Dinamització d’una xarxa de voluntaris contra la pobresa energètica.

Amb qui?: Diputació de Barcelona

Convocatòria/Contracte/Conveni: Subvenció

Import concedit?: 3.861,21€

Consultoria projecte HEPS

Data d'inici: 01/12/2017

Data de finalitzacio: 31/03/2017

Consultoria tècnica i disseny de proposta sobre pobresa energètica a la convocatòria Interreg MED.

Amb qui?: Diputació de Barcelona

Convocatòria/Contracte/Conveni: Contracte

Import concedit?: 6.617,93€

Revisió de la metodologia dels PAES a la Província de Girona

Data d'inici: 15/11/2017

Data de finalitzacio: 15/06/2018

Revisió de la metodologia i proposta de noves accions per als Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible dels municipis signants del Pacte d’Alcaldes a la Província de Girona.

Amb qui?: Diputació de Girona

Convocatòria/Contracte/Conveni: Contracte

Import concedit?: 6.500,00€

Diagnosi de la pobresa energètica a la Província de Girona

Data d'inici: 01/11/2017

Data de finalitzacio: 31/01/2018

Diagnosi participativa de la situació de pobresa energètica a la demarcació, així com identificació de propostes de millora de la resposta a nivell provincial.

Amb qui?: Diputació de Girona

Convocatòria/Contracte/Conveni: Contracte

Import concedit?: 17.520,00€

Estratègia 2018-2022 per impulsar la inversió en energies renovables i eficiència energètica a l’àmbit rural i suburbà de Granollers i altres territoris rurals de la zona MED

Data d'inici: 15/10/2017

Data de finalitzacio: 15/05/2018

Definir una estratègia per tal de mobilitzar capital privat per a la inversió en renovables i eficiència a Palou (Granollers) i la seva adaptació a la zona MED, utilitzant una metodologia participativa amb els actors de la zona.

Amb qui?: Ajuntament de Granollers

Convocatòria/Contracte/Conveni: Contracte

Import concedit?: 17.600,00€

Projecte d’atenció a la pobresa energètica al Gironès

Data d'inici: 01/07/2017

Data de finalitzacio: 31/12/2017

Programa d’atenció a usuaris de serveis socials en situació de pobresa energètica.

Amb qui?: Consorci de Benestar del Gironès-Salt

Convocatòria/Contracte/Conveni: Contracte

Import concedit?: 11.225,38€

Projecte d’auditories energètiques al Gironès

Data d'inici: 01/07/2017

Data de finalitzacio: 31/12/2017

Programa de pal·liació de la pobresa energètica al Gironès a través d’assessorament tècnic i intervencions energètiques a persones usuàries dels serveis socials del consell comarcal del Gironès.

Amb qui?: Consorci de Benestar del Gironès

Convocatòria/Contracte/Conveni: Contracte

Import concedit?: 9.278,00€

Formació/Suport tècnic en pobresa energètica

Data d'inici: 02/06/2017

Data de finalitzacio: 31/12/2017

Formació a treballadors dels centres de serveis socials i suport tècnic a professionals.

Amb qui?: Ajuntament de Barcelona

Convocatòria/Contracte/Conveni: Contracte

Import concedit?: 16.997,00€

COMPOSE

Data d'inici: 04/04/2017

Data de finalitzacio: 20/09/2017

Servei d’anàlisi del potencial d’energies renovables de Palou i estudi d’integració de diferents iniciatives i aproximacions per explotar-lo i desenvolupar models de negoci a la zona, en el marc del projecte COMPOSE del programa MED de la UE.

Amb qui?: Ajuntament de Granollers

Convocatòria/Contracte/Conveni: Contracte

Import concedit?: 16.605,00€

Curs de formació

Data d'inici: 25/03/2017

Data de finalitzacio: 25/07/2017

Formació ocupacional en energia.

Amb qui?: Ajuntament de Parets del Vallès

Convocatòria/Contracte/Conveni: Contracte

Import concedit?: 4.850,00€

Formació/Suport tècnic en pobresa energètica

Data d'inici: 06/02/2017

Data de finalitzacio: 31/12/2017

Formació i suport tècnic a professionals.

Amb qui?: Ajuntament de Barcelona

Convocatòria/Contracte/Conveni: Contracte

Import concedit?: 16.997,00€

Estudi potencial renovable a Palou

Data d'inici: 07/01/2017

Data de finalitzacio:

Estudi del potencial renovable de la zona suburbana de Palou (Granollers) dins del projecte COMPOSE.

Amb qui?: Ajuntament de Granollers

Convocatòria/Contracte/Conveni: Contracte

Import concedit?: 17.300,00€

Projecte d’auditories energètiques al Gironès

Data d'inici: 07/01/2017

Data de finalitzacio: 31/12/2017

Programa de pal·liació de la pobresa energètica al Gironès, a través d’assessorament tècnic i intervencions energètiques a persones usuàries dels serveis socials del consell comarcal del Gironès.

Amb qui?: Consorci de Benestar del Gironès-Salt

Convocatòria/Contracte/Conveni: Contracte

Import concedit?: 9.278,00€

Carrega’t d’energia 2017

Data d'inici: 01/01/2017

Data de finalitzacio: 31/12/2017

Preparació i dinamització de tallers, activitat comercial, aportació als fils de discussió, generació de recursos participatius.

Amb qui?: Ajuntament de Barcelona

Convocatòria/Contracte/Conveni: Contracte

Import concedit?: 217.195,00€

Fuel Poverty Group

Data d'inici: 01/01/2017

Data de finalitzacio: 31/12/2017

Xarxa de voluntariat en pobresa energètica.

Amb qui?: Diputació de Barcelona

Convocatòria/Contracte/Conveni: Subvenció

Import concedit?: 2.261,62€

Fuel Poverty Group

Data d'inici: 01/01/2017

Data de finalitzacio: 31/12/2017

Xarxa de voluntariat en pobresa energètica.

Amb qui?: Diputació de Barcelona

Convocatòria/Contracte/Conveni: Subvenció

Import concedit?: 2.261,62€

Projecte de pal·liació de la pobresa energètica al Gironès

Data d'inici: 01/01/2017

Data de finalitzacio: 30/06/2017

Programa de pal·liació de la pobresa energètica a les comarques gironines.

Amb qui?: Consorci de Benestar del Gironès-Salt

Convocatòria/Contracte/Conveni: Contracte

Import concedit?: 11.225,78€

Formació a serveis socials

Data d'inici: 07/11/2016

Data de finalitzacio: 07/11/2016

Formació a treballadors social per a la luita contra la pobresa energètica.

Amb qui?: Ajuntament de Figueres

Convocatòria/Contracte/Conveni: Contracte

Import concedit?: 450,00€

Programa d’inserció laboral agents energètics

Data d'inici: 01/11/2016

Data de finalitzacio: 28/02/2017

Coordinació de persones aturades de llarga durada per ser agents energètics en la realització de les seves pràctiques en llars vulnerables derivades de serveis socials.

Amb qui?: Ajuntament de Figueres

Convocatòria/Contracte/Conveni: Contracte

Import concedit?: 9.000,00€

Ajuda mútua contra la pobresa energètica

Data d'inici: 05/10/2016

Data de finalitzacio: 05/10/2017

Prevenir la pobresa energètica i combatre l’exclusió residencial aprofitant les xarxes de microfinances i els grups de suport mutu del territori.

Amb qui?: Obra Social "La Caixa"

Convocatòria/Contracte/Conveni: Convocatòria Lluita contra la pobresa i l'exclusió social

Import concedit?: 57.900,00€

Taula de coordinació necessitats bàsiques d’Igualada

Data d'inici: 01/10/2016

Data de finalitzacio: 09/09/2017

Crear i coordinar el desenvolupament d’una taula de coordinació de necessitats bàsiques sobre pobresa energètica al municipi d’Igualada, integrant els diferents agents rellevants del territori.

Amb qui?: Diputació de Barcelona

Convocatòria/Contracte/Conveni: Contracte

Import concedit?: 9.975,00€

Formació al pla d’inserció de Figueres

Data d'inici: 01/09/2016

Data de finalitzacio: 31/10/2016

Disseny i realització de la formació a futurs agents energètics a Figueres.

Amb qui?: Ajuntament de Figueres

Convocatòria/Contracte/Conveni: Contracte

Import concedit?: 4.055,00€

Formació POM 2016

Data d'inici: 25/07/2016

Data de finalitzacio: 15/09/2016

Servei de formació en gestió dels subministres i el confort a la llar per a la prevenció de la pobresa energètica.

Amb qui?: Ajuntament de Viladecans

Convocatòria/Contracte/Conveni: Contracte

Import concedit?: 5.500,00€

App rehabilitació energètica d’edificis

Data d'inici: 29/06/2016

Data de finalitzacio: 31/10/2017

Desenvolupament d’una aplicació de mòbil per fomentar la rehabilitació energètica d’edificis.

Amb qui?: Consorci Metropolità de l'Habitatge

Convocatòria/Contracte/Conveni: Contracte

Import concedit?: 17.763,00€

REHABILITA – App rehabilitació energètica d’edificis

Data d'inici: 29/06/2016

Data de finalitzacio: 31/10/2017

Desenvolupament d’una aplicació de mòbil per a fomentar la rehabilitació energètica d’edificis.

Amb qui?: Consorci Metropolità de l'Habitatge

Convocatòria/Contracte/Conveni: Contracte

Import concedit?: 17.763,00€

Meteo-Renovables

Data d'inici: 01/06/2016

Data de finalitzacio: 30/06/2017

Promoció de les energies renovables a través dels programes del Temps de les televisions i ràdios.

Amb qui?: Diputació de Barcelona

Convocatòria/Contracte/Conveni: Subvenció

Import concedit?: 2.500,00€

Meteo-Renovables: la meteorologia de les energies renovables

Data d'inici: 01/06/2016

Data de finalitzacio: 01/06/2017

Divulgar el potencial de l’energia solar fotovoltaica, l’energia solar tèrmica i la producció eòlica en mitjans de comunicació generalistes a través de dades meteorològiques reals.

Amb qui?: Diputació de Barcelona

Convocatòria/Contracte/Conveni: Subvenció

Import concedit?: 2.500,00€

Carrega’t d’energia

Data d'inici: 13/05/2016

Data de finalitzacio: 30/12/2016

Preparació i dinamització de tallers, activitat comercial, aportació als fils de discussió, generació de recursos participatius.

Amb qui?:

Convocatòria/Contracte/Conveni: Contracte

Import concedit?: 21.707,40€

Premium Light Pro

Data d'inici: 01/04/2016

Data de finalitzacio: 31/03/2019

Donar suport a les autoritats públiques en el desenvolupament de polítiques eficaces per facilitar l’aplicació de sistemes d’il·luminació LED de nova generació en el sector serveis.

Amb qui?: Unió Europea

Convocatòria/Contracte/Conveni: Horizon 2020

Import concedit?: 156.312,50€

PAPE La Marina

Data d'inici: 01/02/2016

Data de finalitzacio: 31/03/2016

Punt d’Atenció a la Pobresa Energètica La Marina.

Amb qui?: Ajuntament de Barcelona

Convocatòria/Contracte/Conveni: Contracte

Import concedit?: 11.885,08€

Meteo-Renovables: la meteorologia de les energies renovables

Data d'inici: 01/01/2016

Data de finalitzacio: 31/12/2016

Divulgar el potencial de l’energia solar fotovoltaica, l’energia solar tèrmica i la producció eòlica en mitjans de comunicació generalistes a través de dades meteorològiques reals.

Amb qui?: Ajuntament de Barcelona

Convocatòria/Contracte/Conveni: Projectes, activitats i serveis de districte de ciutat

Import concedit?: 2.000,00€

Kits contra la pobresa energètica

Data d'inici: 30/11/2015

Data de finalitzacio: 31/03/2016

Material per a les intervencions de les llars detectades com a vulnerales en el projecte pilot Punts d’Atenció a la Pobresa Energètica.

Amb qui?: Ajuntament de Barcelona

Convocatòria/Contracte/Conveni: Contracte

Import concedit?: 21.780,00€

TESSe2b

Data d'inici: 01/10/2015

Data de finalitzacio: 30/09/2019

Desenvolupar una solució integral per a edificis d’ús residencial a través de l’emmagatzematge d’energia solar tèrmica i d’energia geotèrmica.

Amb qui?: Unió Europea

Convocatòria/Contracte/Conveni: Horizon 2020

Import concedit?: 296.325,00€

Campanya d’autosuficiència energètica

Data d'inici: 27/07/2015

Data de finalitzacio: 30/12/2015

Suport en la dinamització de la plataforma de gestió energètica “Carrega’t d’energia”, activitat comercial, tallers i assistència de dubtes.

Amb qui?: Ajuntament de Barcelona

Convocatòria/Contracte/Conveni: Contracte

Import concedit?: 21.767,90€

DIBA participació

Data d'inici: 14/07/2015

Data de finalitzacio: 30/04/2016

Estudi sobre els serveis de pobresa energètica de la demarcació de Barcelona.

Amb qui?: Diputació de Barcelona

Convocatòria/Contracte/Conveni: Contracte

Import concedit?: 9.607,40€

Eines per combatre la pobresa energètica des de l’administració local

Data d'inici: 16/06/2015

Data de finalitzacio: 22/09/2015

Jornada de formació sobre experiències per fer front a la pobresa energètica.

Amb qui?: Diputació de Barcelona

Convocatòria/Contracte/Conveni: Contracte

Import concedit?: 500,00€

Smart-up

Data d'inici: 01/04/2015

Data de finalitzacio: 31/07/2018

Fomentar l’ús actiu dels mesuradors intel·ligents en llars d’usuaris vulnerables.

Amb qui?: Unió Europea

Convocatòria/Contracte/Conveni: Horizon 2020

Import concedit?: 130.313,00€

Modificacions/Pròrrogues: Prorrogat al 31/07/18

Cornellà intervencions

Data d'inici: 20/03/2015

Data de finalitzacio: 22/12/2015

Avaluació i intervenció energètica a 15 llars en situació de vulnerabilitat de Cornellà del Llobregat.

Amb qui?: Diputació de Barcelona

Convocatòria/Contracte/Conveni: Contracte

Import concedit?: 8.364,73€

Enerinvest – Plataforma Española de Financiación de Energía Sostenible

Data d'inici: 02/02/2015

Data de finalitzacio: 30/03/2019

Recerca i desenvolupament de models innovadors de negoci i de finançament per a projectes d’energia sostenible.

Amb qui?: Comissió Europea

Convocatòria/Contracte/Conveni: H2020

Import concedit?: 209.078,00€

IMSS

Data d'inici: 26/01/2015

Data de finalitzacio: 31/07/2015

Formació i assessorament sobre pobresa energètica a professionals dels centres de serveis socials.

Amb qui?: Ajuntament de Barcelona

Convocatòria/Contracte/Conveni: Contracte

Import concedit?: 20.923,32€

Meteo-Renovables

Data d'inici: 01/01/2015

Data de finalitzacio: 31/12/2015

Divulgar el potencial de l’energia solar fotovoltaica, l’energia solar tèrmica i la producció eòlica en mitjans de comunicació generalistes a través de dades meteorològiques reals.

Amb qui?: Ajuntament de Barcelona

Convocatòria/Contracte/Conveni: Projectes, activitats i serveis de districte de ciutat

Import concedit?: 1.500,00€

Aprenem

Data d'inici: 01/12/2014

Data de finalitzacio: 31/05/2016

Acompanyar en l’ús eficient de l’energia a gestors i a inquilins d’habitatge social.

Amb qui?: GECT Pyrennées Mediterranée

Convocatòria/Contracte/Conveni: Desenvolupament sostenible Euroregió

Import concedit?: 8.527,24€

Fuel Poverty Group

Data d'inici: 30/10/2014

Data de finalitzacio: 30/10/2015

Xarxa de persones i entitats implicades en combatre la pobresa energètica.

Amb qui?: Obra Social "La Caixa"

Convocatòria/Contracte/Conveni: Lluita contra la pobresa i l'exclusió social

Import concedit?: 24.830,00€

European Enterprises Climate Cup

Data d'inici: 26/02/2014

Data de finalitzacio: 25/08/2016

Impulsar una competició pequè organitzacions de menys de 250 treballadors facin millores d’eficiència energètica als seus espais d’oficina.

Amb qui?: Unió Europea

Convocatòria/Contracte/Conveni: Intelligent Energy Europe

Import concedit?: 77.872,05€

Geopimed

Data d'inici: 01/12/2013

Data de finalitzacio: 01/12/2014

Compartir i transmetre l’experiència i coneixements en geotèrmia de baixa temperatura.

Amb qui?: GECT Pyrennées Mediterranée

Convocatòria/Contracte/Conveni: Desenvolupament sostenible Euroregió

Import concedit?: 36.092,87€

Efficiency 2.1

Data d'inici: 01/04/2013

Data de finalitzacio: 31/01/2016

Donar suport als consumidors europeus, proporcionant-los fonts d’informació fàcils de manejar i accessibles des de dispositius mòbils per a que seleccionin productes d’alta eficiència energètica.

Amb qui?: Unió Europea

Convocatòria/Contracte/Conveni: Intelligent Energy Europe

Import concedit?: 59.164,20€

EnergizAIR2

Data d'inici: 01/03/2013

Data de finalitzacio: 31/05/2015

Divulgar el potencial de l’energia solar fotovoltaica, l’energia solar tèrmica i la producció eòlica en mitjans de comunicació generalistes a través de dades meteorològiques reals.

Amb qui?: Unió Europea

Convocatòria/Contracte/Conveni: Intelligent Energy Europe

Import concedit?: 60.571,04€

Premium Light a totes les llars

Data d'inici: 01/03/2013

Data de finalitzacio: 31/12/2013

Motivar els consumidors a comprar i utilitzar il·luminació d’alta qualitat donant-los informació i eines per poder triar fàcilment bons productes.

Amb qui?: Ajuntament de Barcelona

Convocatòria/Contracte/Conveni: Projectes, activitats i serveis de districte de ciutat

Import concedit?: 1.500,00€

Premium Light

Data d'inici: 01/05/2012

Data de finalitzacio: 31/10/2014

Motivar els consumidors a comprar i utilitzar il·luminació d’alta qualitat donant-los informació i eines per poder triar fàcilment bons productes.

Amb qui?: Unió Europea

Convocatòria/Contracte/Conveni: Intelligent Energy Europe

Import concedit?: 92.500,00€

Changing with the climate

Data d'inici: 20/10/2010

Data de finalitzacio: 20/10/2013

Xarxa educativa, finançada pel Programa Comenius, que uneix escoles i instituts d’Europa per millorar l’ensenyament i l’aprenentatge sobre el canvi climàtic.

Amb qui?: Unió Europea

Convocatòria/Contracte/Conveni: Comenius

Import concedit?: 72.250,50€

European Citizens Climate Cup

Data d'inici: 03/05/2010

Data de finalitzacio: 02/08/2012

Competició entre ciutadans europeus per a l’estalvi en l’ús energètic de la llar.

Amb qui?: Unió Europea

Convocatòria/Contracte/Conveni: Intelligent Energy Europe

Import concedit?: 111.253,08€

Energy Ambassadors

Data d'inici: 01/05/2009

Data de finalitzacio: 31/10/2011

Formació a treballadors social per a la luita contra la pobresa energètica.

Amb qui?: Unió Europea

Convocatòria/Contracte/Conveni: Intelligent Energy Europe

Import concedit?: 83.075,00€

Groundmed

Data d'inici: 01/04/2009

Data de finalitzacio: 31/12/2013

Demostrar i impulsar l’energia geotèrmica per a la calefacció i refrigeració al sud d’Europa.

Amb qui?: Unió Europea

Convocatòria/Contracte/Conveni: FP7

Import concedit?: 186.048,00€

European fuel Poverty and Energy Efficiency

Data d'inici: 01/12/2006

Data de finalitzacio: 30/11/2009

Identificar les estratègies de combat de la pobresa energètica en les polítiques nacionals i europees d’energia.

Amb qui?: Unió Europea

Convocatòria/Contracte/Conveni: Intelligent Energy Europe

Import concedit?: 146.241,00€

Memòria 2019
Memòria 2018
Memòria 2017
Memòria 2016
Balanç Social

Ecoserveis realitza anualment el Balanç Social de la XES, que avalua els principals criteris de les entitats socialment responsables: la democràcia, la igualtat, el compromís ambiental, el compromís social, la qualitat laboral i la qualitat professional.