Transparència

Informació pública de l’associació sense ànim de lucre Ecoserveis, regulada segons la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, per donar compliment a la Llei de Transparència (19/2014) amb l’objectiu de d’establir els deures i les obligacions d’Ecoserveis per promoure la transparència, garantir l’accés a la informació pública, establir mesures de bon govern i per aconseguir un govern obert.

Les persones que formen part de l’entitat hi mantenen una relació laboral (actualment té 13 treballadores i 2 col·laboradores) o integren els seus òrgans de govern -actualment té 6 sòcies-.

Pot formar-hi part qualsevol persona física i jurídica que, de manera lliure i voluntària, demostri el seu interès en les finalitats de l’associació enviant una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva a través del correu electrònic info@ecoserveis.net, la qual prendrà la decisió segons Estatus d’Ecoserveis sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’assemblea general més immediata.

L’associació no disposa de base social ni de cap altre tipus de vincle no mencionat. El voluntariat lligat a l’entitat es vehicula a través d’Energia Justa-Fuel Poverty Group, projecte que Ecoserveis desenvolupa conjuntament amb ABD i que podeu contactar a través del formulari de contacte -actualment (febrer 2020) compta amb 25 persones voluntàries-.

 • CEO
 • Consultoria energètica
 • Responsable de comunicació
 • Resposable d’administració

Junta directiva: Presidència, secretaria i vocalia d’Ecoserveis.

CEO: Responsable de decisions estratègiques i polítiques de l’entitat, administració interna, aplicació d’estratègies per a la consecució d’objectius, tasques comercials i de consultoria energètica.

Consultoria energètica: Execució i gestió de projectes, desenvolupament de continguts tècnics, de propostes de pressupostos i tasques comercials.

Àrea de comunicació: Coordinació de la comunicació interna, externa i pública de l’entitat. Abarca la comunicació corporativa i aquella associada a projectes. Execució de projectes, desenvolupament de propostes de pressupostos i tasques comercials.

Àrea d’administració: Seguiment econòmic de l’entitat i dels projectes que desenvolupa, control de facturació i atenció al públic.

Els Estatuts d’Ecoserveis determinen que l’òrgan que regeix, administra i representa l’associació és la Junta Directiva qui té les facultats de:

 1. Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General anual, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
 2. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
 3. Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.
 4. Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.
 5. Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
 6. Presentar el balanç, l’estat de comptes de cada exercici i el pressupost de l’exercici següent a l’Assemblea General perquè els aprovi.
 7. Contractar els empleats que l’associació pugui tenir.
 8. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
 9. Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.

Consulta els estatuts

L’assemblea general de l’entitat es duu a terme una vegada a l’any durant els mes de juny, en horari laboral.

Setmanalment en horari laboral l’equip de treball duu a terme reunions de projectes on es pren acta. S’informa periòdicament a la Junta sobre les decisions preses que siguin rellevants per a l’entitat i sempre que es formula una proposta de projectes o hi ha qualsevol incidència en qualsevol dels projectes en curs.

Presidenta – Marta García i París (marta@ecoserveis.net)

No rep prestació econòmica per aquest càrrec.

Inici: 08/05/2018
A renovar: 01/09/2021

Marta García i París. Llicenciada en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona i Màster en energies renovables i eficiència energètica i postgrau en estudis europeus per la Universitat de Barcelona.

Porta 10 anys treballant la pobresa energètica a través de la comunicació, la sensibilització, la incidència política, la intervenció directa, la formació i la recerca. Treballa com a consultora energètica a Ecoserveis i com a docent a la Universitat Oberta de Catalunya en cursos de medi ambient i energia.

És integrant del Grup de Consumidors Vulnerables de la Comissió Europea. Ha participat en diversos projectes internacionals de l’àmbit de la pobresa energètica i ha organitzat jornades per a tractar la temàtica a nivell nacional. És membre de la Taula contra la pobresa energètica i l’emergència habitacional de la Generalitat de Catalunya.

A nivell tècnic ha treballat com a experta per al European Economic and Social Committe i ha participat en informes tècnics de temàtica energètica.

A nivell pedagògic ha organitzat i executat tallers per a nens, joves i adults sobre canvi climàtic, energia i medi ambient i ha participat en la redacció de material d’educació energètica (exposicions, guies i cursos).

Secretari – Pep Puig i Boix (pep@ecoserveis.net)

No rep prestació econòmica per aquest càrrec.

Inici: 08/05/2018
A renovar: 01/09/2021

Pep Puig i Boix Doctor Enginyer industrial per la UPC. Ha estat professor a la Universitat Autònoma de Barcelona des de 1979 (cursos de Recursos energètics i d’Energia i societat). Cofundador d’Ecotècnia empresa cooperativa que dissenya i construeix equips i instal·lacions eòliques, equip que va rebre el premi Poul la Cour del 2001 de la EWEA.

Autor de diversos llibres, ponències i articles sobre energia, tecnologia i medi ambient.

Va ser Regidor de Ciutat Sostenible a l’Ajuntament de Barcelona (1995-1999) on va liderar el procés par a l’adopció de l’Ordenança Solar, treball que va ser guardonat amb el Premi Solar Europeu 2001.

President de la xarxa europea “Energie-Cités” (1997-2000). Impulsor de l’agència local d’energia “BarnaGEL – Barcelona Grup d’Energia Local”, que va néixer sota el paraigües del programa SAVE de la Comissió Europea. Membre del Grup de Científics i Tècnics per un Futur No Nuclear, que organitza anualment, des de 1987, les Conferències Catalanes per un Futur Sense Nuclears i Energèticament Sostenible.

Cofundador i president de la secció espanyola d’EUROSOLAR i vicepresident d’EUROSOLAR – Associació Europea per les Energies Renovables. És membre d’Els Verds – Alternativa Verda. Actua de portaveu de l’Entesa Catalana per una Energia Neta i Renovable.

Vocal – Joaquim Corominas i Viñas (joaquim.corominas@enginyers.net)

No rep prestació econòmica per aquest càrrec.

Inici: 08/05/2018
A renovar: 01/09/2021

Joaquim Corominas i ViñasDoctor Enginyer per la UPC, MS Electrical Engineering per la Universitat de California, Berkeley. És un dels fundadors d’Ecotècnia, empresa cooperativa que dissenya i construeix equips i instal·lacions eòliques, equip que va rebre el premi Poul la Cour del 2001 de la EWEA.

Coautor de La Ruta de la Energía. Ha coordinat i treballat en diversos projectes de la Unió Europea sobre energia.

Ha participat com expert a l’àrea d’energia de “Ciudades para un futuro más sostenible: Primer catálogo español de buenas prácticas” del MOPTMA. És membre del Working Group on the Modalities of European Co-operation in the Fields of Education and Training in RES de la UNESCO.

Ha estat professor des de 1977 de diverses assignatures (Energia i Societat, Energia i Territori, Energia i Tecnologia Alternativa, Informàtica, Matemàtiques, Control Automàtic) a la UPC i a la UAB.

Ha participat en el Pla de millora energètica de Barcelona. Ha assessorat al DMAiH de Catalunya i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona en temes d’energia.

Ha organitzat i participat en diverses jornades sobre energia (renovables, eficiència, política …).

Ecoserveis utilitza OpenERP (formalment Odoo), un complet sistema de gestió empresarial (ERP) de codi obert i sense cost de llicències que cobreix les necessitats de les àrees de: comptabilitat i finances, vendes, compres, projectes, CRM i control de proveïdors i clients.

Ecoserveis utilitza el model de Timesheet europeu per al càlcul d’hores de dedicació de cada projecte i la plantilla de Staff cost europea per al seguiment intern de costos. Així mateix, GTLconsultors és la gestoria encarregada de donar suport en les àrees de comptabilitat i finances de l’entitat.

Memòria 2020
Memòria 2019
Memòria 2018
Memòria 2017
Memòria 2016
Balanç Social

Ecoserveis realitza anualment el Balanç Social de la XES, que avalua els principals criteris de les entitats socialment responsables: la democràcia, la igualtat, el compromís ambiental, el compromís social, la qualitat laboral i la qualitat professional.