La CNMC proposa canvis en la facturació elèctrica

El govern ha publicat al BOE la circular de la Comissió Nacional de Mercats i Competència (CNMC) en la qual estableix una nova metodologia per al càlcul dels peatges de transport i distribució d’electricitat. Això vol dir que possiblement a partir del novembre d’aquest any els usuaris domèstics passarem a tenir una discriminació horària en tres períodes, que variaran en funció de les hores del dia.

A continuació us ho expliquem:

Quins són els canvis més importants?

Una part del preu que paguem per la energia es retribueix a les empreses encarregades del transport i la distribució. El percentatge que els pertoca es calcula segons el que s’anomena peatge d’accés. Fins ara, a nivell domèstic, a la major part dels clients se’ls aplica el peatge 2.0A, que correspon a un preu aproximadament igual durant totes les hores del dia. D’altres, en canvi, tenen el peatge 2.0DHA o 2.0DHS, especificat per a contractes amb tarifa de Discriminació Horària (d’aquí les sigles DHA).

Ara bé, el document de la CNMC estableix dos termes de potència contractada i tres termes per l’energia utilitzada al sector domèstic, depenent del dia de la setmana i de les hores del dia. Amb aquesta nova distribució els dies feiners (de dilluns a divendres) tindran 6 franges horàries diferents, mentre que els diumenges i festius tindran tot el dia el mateix. Portar el control de quines hores del dia surt més car o més barat l’ús de l’energia serà tot un repte.

Així doncs, en el terme d’energia hi haurà 3 períodes horaris, de més a car a més barat: Pic (P1), Pla (P2) i Vall (P3).

La distribució horària serà la següent:

La potència contractada també tindrà un preu diferents segons les hores del dia, però en aquest cas serà amb només dos períodes, un més car corresponent a les hores del P1 i P2 del terme d’energia i un més barat corresponent a les hores del P3.

Caldrà fer algun tràmit addicional?

No. Les noves tarifes podrien començar a aplicar-se a partir del novembre del 2020 de forma automàtica a totes les comercialitzadores.

Tot i així, i donat que als usuaris domèstics se’ns facturaran dos termes de potència, podrem optar per tenir dues potències contractades diferents. Per tant, serà interessant saber en quin moment del dia utilitzem els aparells de la llar de més potència i poder adaptar la potència contractada a aquestes hores.

Quins seran els preus de cada període i del terme de potència?

Els preus que corresponen a cada peatge d’accés (tant de potència com d’energia) per a cada període horari encara estan per publicar. Caldrà esperar a que el Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic calculi els costos i els publiqui.

Dit això, caldrà esperar l’aprovació d’aquesta circular i l’inici de la seva aplicació per tal de conèixer al detall els preus que s’aplicaran tant pels períodes com per l’excés de potència. D’aquesta manera es podrà determinar si la situació pot beneficiar el conjunt d’usuaris o si, pel contrari, pot suposar despeses inesperades.

I jo, què pagaré a la factura?

Tots aquests canvis corresponen al peatges d’accés que paga la comercialitzadora a la distribuïdora, però això no vol dir que la teva tarifa es regeixi per aquests horaris. En el cas del mercat regulat sí que serà així, però al mercat lliure pots negociar amb la teva comercialitzadora altres tipus de tarifes.