La CNMC proposa canvis en la facturació elèctrica

Fa unes setmanes, la Comissió Nacional de Mercats i Competència (CNMC) va publicar una proposta de circular en la qual estableix una nova metodologia per al càlcul dels peatges de transport i distribució d’electricitat. D’aprovar-se, tindria un impacte significativament alt sobre les persones usuàries d’energia, ja que implica canvis en el mode de facturació.

A continuació us ho expliquem:

Quins són els canvis més importants?

Una part del preu que paguem per la energia es retribueix a les empreses encarregades del transport i la distribució. El percentatge que els pertoca es calcula segons el que s’anomena peatge d’accés. Fins ara, a nivell domèstic, a la major part dels clients se’ls aplica el peatge 2.0 A, que correspon a un preu aproximadament igual durant totes les hores del dia. D’altres, en canvi, tenen el peatge 2.0 DHA, especificat per a contractes amb tarifa de Discriminació Horària (d’aquí les sigles DHA) o bé altres tarifes que apliquin dos preus diferents segons les hores del dia.

Ara bé, el document de la CNMC proposa dos termes de potència contractada i sis termes per l’energia al sector domèstic, depenent del dia de l’any i de les hores del dia.

Us ho resumim en les següents taules:

Segons la Tensió (V)

2.0TD
(<15 kW)

2 termes Potència
6 termes Energia

3.0TD
(>15 kW)

6 termes de Potència
6 termes d’Energia

6.1TD

6 termes de Potència
6 termes d’Energia

6.2TD

6 termes de Potència
6 termes d’Energia

6.3TD

6 termes de Potència
6 termes d’Energia

6.4TD

6 termes de Potència
6 termes d’Energia

Tipus de dia i temporada
A - Dll a Dv i temporada Alta

P1 – 09-14 h | 18-22 h
P2 – 08-09 h | 14-18 h | 22-00 h
P6 – 00-08h

(Gener, febrer, juliol i desembre)

B - Dll a Dv i temporada Media-Alta

P2 – 09-14h | 18-22h
P3 – 08-09h | 14-18h | 22-00h
P6 – 00-08h

(Març i novembre)

B1 - Dll a Dv i temporada Media

P3 – 09-14h | 18-22h
P4 – 08-09h | 14-18h | 22-00h
P6 – 00-08h

(Juny, agost i setembre)

C - Dll a Dv i temporada Baixa

P4 – 09-14 h | 18-22 h
P5 – 08-09 h | 14-18 h | 22-00 h
P6 – 00-08h

(Abril, maig i octubre)

D - Caps de setmana i festius

P6 – Tot el dia

Nota: la tipologia de dies mostrada s’aplica a la Península Ibèrica, però tant els dies com les franges horàries poden variar per Balears, Ceuta, Melilla o Canàries.

Podríem dir, doncs, que els usuaris domèstics passarem a semblar-nos més als actuals usuaris del sector industrial. Seran aquests els que patiran menys canvis respecte de les tarifes actuals.

Com podem veure en les taules, s’estableixen els 6 períodes segons el tipus de dia i les hores, de manera que en un mateix dia podem variar entre 3 períodes diferents. Portar-ne el control per tant, serà tot un repte.

Caldrà fer algun tràmit addicional?

No. Si finalment s’aprova, les noves tarifes començaran a aplicar-se a partir de l’1 de gener de 2020 de forma automàtica en totes les comercialitzadores. Seguireu rebent les factures de la mateixa manera, tan sols una part del que es paga es calcularà de manera diferent.

Tanmateix, creiem que val la pena tenir present que per les nits i els caps de setmana la energia serà significativament més barata (P6). També serà útil saber quins mesos de l’any seran els més cars.

Hi haurà gaire diferència respecte de la situació actual?

El fet de facturar-nos segons aquest nou model suposaria més canvis a banda del preu de l’energia. Per exemple, la CNMC deixa clar que, al superar la potència contractada, la instal·lació no tallarà el subministrament, sinó que es mantindrà (no “cauran els ploms”, vaja). En canvi, cada quart d’hora es comptabilitzarà si s’està en excés de potència i, en finalitzar el període de facturació, es cobrarà un recàrrec per tot el temps acumulat per sobre de la potència contractada.

Entenem que, donat que als usuaris domèstics se’ns facturaran dos termes de potència, podrem optar per tenir dues potències contractades diferents. No obstant, a efectes que el cobrament dels peatges sigui com es veu en la taula anterior, la CNMC estableix un criteri de potència creixent (o igual) a mesura que s’augmenta el període.

Posem un exemple: si es dóna el cas que la potència (kW) en P2 és menor que P1, aleshores les hores de P2 ens les cobraran al preu de P1 (tot i que menys kW). Per tant, exigeixen que la potència d’un període sigui sempre igual o major que l’anterior.

Dit això, caldrà esperar l’aprovació d’aquesta circular i l’inici de la seva aplicació per tal de conèixer al detall els preus que s’aplicaran tant pels períodes com per l’excés de potència. D’aquesta manera es podrà determinar si la situació pot beneficiar el conjunt d’usuaris o si, pel contrari, pot suposar despeses inesperades.